SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN

Společně vytváříme odpovědnější svět

SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN

“Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě.” 

Tak zní jeden z Cílů udržitelného rozvoje pro období 2015 - 2030, které si vytyčilo OSN. A jako důkaz, že své předsevzetí bere vážně, převzala České informační centrum OSN nad platformou SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN záštitu.

Spektrum rozvoje žen zve ke spolupráci

Vzděláváme občansky aktivní ženy v leadershipu. Usilujeme o to, aby tyto ženy byly v naší společnosti více vidět a slyšet a měly vliv.    

Platforma Spektrum rozvoje žen podporuje ženy angažující se v občanské společnosti

Podpoře žen ve veřejně prospěšných aktivitách se věnuje platforma s názvem SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN, kterou v roce 2015 založila a vede organizace Spiralis. Cílem platformy je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě. Do jejich aktivit (workshopů, konference ŽENY ŽENOU, MUŽI MŮŽOU​, vzdělávacího programu LEADERSHIP ACADEMY) se doposud zapojilo více než 300 žen a mužů. Členskou základnu tvoří více než 40 organizací z celé České republiky.

Součástí je široká mentorská základna expertů napříč sektory (firemní, veřejný, neziskový i akademický). V rámci platformy vzniklo 5 tematických pracovních skupin, které se věnují rozvoji a sdílení metod rozvoje. Jedná se hlavně o koučing, mentoring, rozvoj a mapování kompetencí, leadership, storytelling a principy moudrého podnikání. Skupiny vedou expertky působící v občanských iniciativách či ve vedení neziskových organizacích. Jako například Lenka Papadakisová, předsedkyně Moudrého podnikání žen nebo Silvie Pýchová ředitelka Centra kompetencí. Cílem je podpořit především ženy, které se angažují v pomáhajících profesích a v neziskovém sektoru obecně. Více propojit ženy i organizace, ve kterých ženy působí a nastartovat vzájemnou spolupráci je dalším cílem této platformy. „Platforma je otevřena všem zájemcům, kteří se chtějí rozvíjet, své znalosti sdílet a spolupracovat na rozvoji občansky aktivních žen,“ vysvětluje cíle této aktivity její zakladatelka Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis. „Více informací o platformě a členství naleznete na Více informací na http://spektrumrozvojezen.weebly.com a www.spiralis.cz​.


PROJEKT SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME ODPOVĚDNĚJŠÍ SVĚT č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002250 je hlavním pilířem činnosti platformy od srpna 2016 do roku 2018. Projekt podpořil Evropský sociální fond z operačního programu zaměstnanost, konkrétně z výzvy Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.