Platforma rozvoje NNO

Společně vytváříme odpovědnější svět

Platforma rozvoje NNO

aneb Hrajeme podle pravidel

Spiralis již od svého počátku vytváří informační zázemí pro kvalifikované rozhodování nestátních neziskových organizací. V souladu s tímto záměrem v roce 2015 vytvořil Spiralis oficiální Platformu rozvoje NNO, která se věnuje především otázkám strategického a finančního řízení neziskových organizací a aktuálním výkladům legislativy ovlivňující jejich chod. Aktuálně platforma sdružuje 28 členů z celého Česka, například z řad zástupců Místních akčních skupin (MAS) a dalších informačních a poradenských center či asociacií napříč všemi regiony ČR a je otevřena novým zájemcům.

Platforma rozvoje NNO tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí zásadní informace a odehrávají se důležitá “utkání a turnaje” s cílem nastavit pro fungování neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Do činnosti Platformy se zapojují  nejen manažeři neziskových organizací, ale také zástupci veřejných a státních institucí, lídři z byznysu a experti na řízení, legislativu a finance.

Záměrem platformy je prohlubování vzájemné znalosti, respektu a souhry těchto jednotlivých aktérů, které jsou pro rozvoj neziskových organizací zcela zásadní.

Platforma rozvoje NNO poskytuje informační, edukační nebo advokační pomoc. Věnuje se nejen obecným tématům, ale je otevřená také aktuálním výzvám, se kterými se potýkají její členové.

Konkrétní aktivity Platformy rozvoje NNO:

  • vzdělává odborníky/poradce pro organizačně-právní aspekty NNO v regionech ČR
  • poskytuje aktuální informace z oblasti legislativy, řízení a financování NNO
  • nabízí možnost podílet se na přípravě koncepčních dokumentů týkající se legislativy a financování NNO
  • poskytuje poradenskou a konzultační podporu v oblasti řízení a financování NNO
  • pořádá odborná setkání (min. 2x ročně), kde se vzájemné sdílejí informace, dobrá i problematická praxe v dané oblasti
  • organizuje aktivity na podporu spolupráce NNO s akademickou, veřejnou a firemní sférou
  • vítá spolupráci na společných programech a projektech včetně mezinárodních
 

Do platformy se můžete zapojit zde.

WWW: http://platformanno.weebly.com/

 

PROJEKT SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME ODPOVĚDNĚJŠÍ SVĚT č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002250 je hlavním pilířem činnosti platformy od srpna 2016 do roku 2018. Projekt podpořil Evropský sociální fond z operačního programu zaměstnanost, konkrétně z výzvy Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. 


Projekt si klade za cíl posílit vnitřní kapacitu platformy, nastavit udržitelný model sdílení informací v rámci této sítě, a to formou odborných diskusních setkání, poskytnutím metodické a expertní podpory, vytvořením informačních zdrojů pro kompetentní řízení NNO v souladu s platnou legislativou a vytvořením a aktualizací odborných materiálů. 

Projekt přispěje k posílení profesionality, transparentnosti a důvěryhodnosti NNO. Vytváří prostor pro sdílení vzájemné praxe členských organizací.